Nowi sąsiedzi walczą z „Gwiazdką”

zdjecie 01 zPrawie 80 mieszkańców III Parceli wzywa radę miasta do usunięcia naruszenia prawa poprzez podjęcie uchwały pozwalającej wydzierżawić na okres 30 lat nieruchomość przy ulicy Sosnowej 8 w Legionowie. Czy sporna działka na dłużej stanie się własnością Fundacji Gwiazdka?

Wniosek do rady miasta już wpłynął. Teraz czeka na rozpatrzenie w komisji rewizyjnej, na razie nie wiadomo, kiedy to się stanie. W uzasadnieniu wezwania można przeczytać iż uchwała została podjęta z naruszeniem zasady, iż w trybie bezprzetargowym wyrażenie zgody ma charakter wyjątkowy, a przy jej podejmowaniu obowiązuje zachowanie niezbędnej w takich przypadkach przejrzystości i transparentności. Wnioskujący ponadto podnoszą, że podjęta uchwała narusza zasady właściwego gospodarowania mieniem gminy, co jednocześnie narusza interes jej mieszkańców, jak i narusza zasady odpowiedzialności za finanse gminy, albowiem uszczupla to jej dochody poprzez odstąpienie od uzyskania przychodów ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

Dwie uchwały dotyczące nieruchomości
W dalszej części wezwania czytamy, że były dwa projekty uchwały dotyczące dalszych losów tej działki. Pierwszy dotyczył sprzedaży zabudowanej nieruchomości, zaś drugi wydzierżawienia działki Fundacji Gwiazdka. Ponieważ najpierw radni głosowali nad tym drugim projektem, to pierwszy automatycznie stracił ważność. „W tym miejscu należałoby zadać pytanie: czy tego typu działanie władz miasta było celowym? Czy intencją przygotowania dwóch zbieżnych uchwał dotyczących tej samej nieruchomości była ewentualna pomyłka bądź nieuwaga radnych?” – czytamy. Podjęcie tej uchwały tym bardziej dziwi, że wcześniej wniosek o wydzierżawienie tej nieruchomości Fundacji Gwiazdka negatywnie zaopiniowała Komisja Rozwoju Miasta.

Przejaw niegospodarności
W odczuciu mieszkańców działania prezydenta miasta stanowią przejaw jawnej niegospodarności. Argumentują, że fundusze pozyskane ze sprzedaży działki mogłyby zasilić kasę miejską, a właściwe ich spożytkowanie służyć mogłoby wszystkim mieszkańcom, np. wybudowanie dróg lokalnych, oświetlenia, kanalizacji, tym bardziej, że jak przypominają III Parcela to najbardziej zapomniana i wymagająca największych inwestycji dzielnica miasta. Sporna nieruchomość jest wedle mieszkańców warta co najmniej 500 tys. złotych. – Jeśli fundacja przez 2 lata wkłada w ubogich mieszkańców gminy blisko 800 tys. złotych, to ta nieruchomość nie jest tyle warta. Poza tym miasto nie ma żadnych gwarancji na to, że sprzeda tą działkę i na niej zarobi. Natomiast my to wyremontujemy i nie pozostawimy ludzi w potrzebie. Ta nieruchomość mało, że nie traci, to jeszcze zyska na wartości – kontrargumentuje Ewa Jakóbczyk-Walczak, prezes Fundacji Gwiazdka.

Mnożą się pytania
W dalszej części wezwania mieszkańcy mnożą pytania i wątpliwości odnośnie działalności i finansów Fundacji Gwiazdka. Czy posiada ona odpowiednie środki finansowe dla realizacji swoich statutowych celów? W jaki sposób rozlicza się ze swojej działalności? Jakie środki pozyskuje i jakie ponosi koszty darów przekazywanych najuboższym oraz czy fundacja przedłożyła sprawozdanie ze swojej działalności i na ile transparentne są jej finanse oraz księgowość? – Przy skali udzielanej przez nas pomocy, nie rozumiem skąd tyle negatywnego szumu. Przecież jesteśmy fundacją, która udziela ogromnego wsparcia najczęściej matkom samotnie wychowującym dzieci. Łudzę się, że są rozsądni ludzie w mieście, którzy taką oddolną inicjatywę doceniają. Na razie to jest tak, że wszyscy mówią pomagajmy, byle jak najdalej od nas – kończy Ewa Jakóbczyk-Walczak.

DARIUSZ BURCZYŃSKI
d.burczynski@toiowo.eu